is-javiera:

TU MI MUNDO ENTERO <3

+

frasescursisybipolares:

Aun creo.
I wasn’t dead, was partying

+